Lázeňské slevy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace ke zpracování osobních dat
  • Rožnovské pivní lázně s.r.o. se sídlem Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27774813 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 2. Zabezpečení Vašich osobních dat
  • Rožnovské pivní lázně s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 3. Právo na informace
  • Vaším právem je požádat Rožnovské pivní lázně s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

   Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 4. Právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 5. Aktualizace údajů, právo na opravu
  • Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

   S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 6. Námitky
  • Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

   Úřad pro ochranu osobních údajů
   Pplk. Sochora 27
   170 00 Praha 7

 7. Právo na omezení zpracování
  • Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 8. Právo na výmaz
  • Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 9. Kam se můžete obrátit
  • Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email tomas.kupcik@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti:

   Rožnovské pivní lázně s.r.o.
   Pivovarská 6
   75661 Rožnov pod Radhoštěm

 10. Webové stránky - soubory protokolů
  • Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

   • Vaše IP Adresa
   • Otevíraná stránka našeho webu
   • Kód odpovědi http
   • Identifikace Vašeho prohlížeče

   Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 11. Zasílání novinek na email
  • V případě, že máte zájem od Rožnovské pivní lázně s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Rožnovské pivní lázně s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Rožnovské pivní lázně s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 12. Zpracování osobních údajů
  • Podívejte se jak Rožnovské pivní lázně s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

   Objednávka z e-shopu
   Poznámka k záznamu: V případě, že si na našem webu www.lazenskeslevy.cz učiníte objednávku, budeme o Vás evidovat osobní údaje.

   Právní titul Plnění smlouvy
   Osobní údaje Dodací adresa (v případě zaslání poukazu poštou), Email, Jméno, Příjmení, volitelně telefonní číslo
   Účel zpracování vyřízení a doručení objednaných služeb
   Doba zpracování 2 roky


   Registrace uživatele e-shopu
   Poznámka k záznamu: V případě, že si na našem webu www.lazenskeslevy.cz chcete vytvořit účet, budeme o Vás evidovat osobní údaje.

   Právní titul Plnění smlouvy
   Osobní údaje Email, Jméno, Příjmení, volitelně telefonní číslo
   Účel zpracování zakoupení služeb
   Doba zpracování do zrušení registrace


   Zasílání novinek z e-shopu
   Poznámka k záznamu: Zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s našim webem www.lazneskeslevy.cz

   Právní titul Souhlas
   Osobní údaje Email
   Účel zpracování V případě, že si přejte odebírat novinky z našeho e-shopu www.lazenskeslevy.cz prostřednictvím emailu, budeme Vám tyto novinky, zasílat na základě Vámi uděleného souhlasu.
   Doba zpracování do odvolání souhlasu
 13. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  • K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.


© 2011 - 2023
Lázeňské slevy
sparrow soft

US - United States
18.232.179.37
PROVOZOVATEL
Rožnovské pivní lázně s.r.o.
IČO:27774813
Pivovarská 6
Rožnov p. Radhoštěm - 756 61
kontakt
Chat ( jsme ONline )
sasdsdasda Nechci ANO, chci